© 2020 Kara Craig

FARLEY SHIRT

MODEL: KHADIJA SHARI PHOTO: DEMBY MALIBU